BRZEŻANY
CHOCIM
KAMIENIEC PODOLSKI
KRZEMIENIEC
LWÓW
OKOPY ŚW. TRÓJCY
OLESKO
SKAŁA PODOLSKA
ZBARAŻ
ŻÓŁKIEW
 
 
 
 
ukraina
białoruś
litwa
Kresy Wschodnie
ZAPRASZAM
NA WIRTUALNĄ 
WĘDRÓWKĘ
Dziękuję za wszystkie opinie, uwagi i informacje. 
Zapraszam do odwiedzania tej witryny. Będzie ona w dalszym ciągu 
aktualizowana i uzupełniana.

Poleć tę stronę innym. Zobacz także:
Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna, Ziemia Nowogródzka, Polesie, Wołyń, Podole... Dawne 
kresy Rzeczpospolitej, dziś zachodnie tereny Litwy, Białorusi, Ukrainy. Rodzinne strony 
Mickiewicza, Słowackiego, Orzeszkowej, Rodziewiczówny, Miłosza... Tu do dziś stoją 
twierdze i zamki, które chroniły przed najazdami tatarskimi, tureckimi, które są świadkami 
wojen kozackich... Nekropolie, które przypominają o tych co zginęli broniąc ojczyzny...  
Krzyże na cmentarzach, wzgórzach i krzyże pojednania... Matka Boska co "w Ostrej świeci 
Bramie i gród zamkowy nowogródzki ochrania"... Miejsca, gdzie stykały się różne kultury i 
narody... Kresy Wschodnie.
Ta witryna zawiera prawie 240 zdjęć, opisy kilkunastu miejscowości i kilkudziesięciu 
obiektów z Kresów Wschodnich. Zapraszam.
Pierwsze państwo ruskie na terenach 
obecnej Ukrainy - Ruś Kijowska, 
powstało w IX w. wskutek połączenia
ziem należących do południowo - 
wschodnich plemion słowiańskich.
W 981 r. Ruś przyjęła chrześcijaństwo 
obrządku wschodniego. W 
1132 roku 
nastąpił rozpad Rusi Kijowskiej na  
szereg księstw. W XIV wieku znaczny 
obszar Ukrainy został podbity przez 
Księstwo Litewskie. W wyniku Unii 
Lubelskiej Ukraina została bezpośrednio 
przyłączona do Korony... 
>>>
W X wieku ziemie Białorusi zaludnione 
przez Słowian Wschodnich należały do 
Rusi Kijowskiej. W XI -XII wieku powstały 
tam rządzone przez Rurykowiczów 
księstwa. W XIII-XIV w. ziemie te znalazły 
się pod panowaniem litewskim i weszły w 
skład Rzeczpospolitej... 
>>>
Litwa, jako jedyny z trzech krajów 
bałtyckich, była w ubiegłych stuleciach 
niezależnym państwem, a przez krótki 
czas nawet królestwem. Bałtyccy 
przodkowie współczesnych Litwinów 
zamieszkiwali tereny nad górnym 
Niemnem już w I tysiącleciu p.n.e.
W XIII w. powstałe wcześniej państwa 
plemienne zostały zjednoczone przez 
Mendoga, który w 1256 r. ogłosił się 
królem litewskim. W 1385 r. kraj ten 
przystąpił do unii personalnej z 
Polską, a także przyjął chrześcijaństwo. 
W 1569 r. na mocy Unii Lubelskiej 
obydwa państwa utworzyły 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów... 
>>>
BRZEŚĆ
HRUSZOWA
JANÓW POLESKI
ŁAHISZYN
KOBRYŃ
NOWOGRÓDEK
PIŃSK
ŚWITEZ
WOŁCZYN
ZAOSIE
GÓRA KRZYŻY
TROKI
WLNO
Polecam tę stronę!
komu?
wpisz adres e-mail

twój e-mail
podpisz się

e-mail
Stronę odwiedzono
KRESY
Top lista
Top 100 Polonia
zobacz / głosuj
Inne strony o kresach
zobacz / głosuj
 
Katalog Stron - Dobre Strony
Kresy Wschodnie - strona główna
Kresy Wschodnie - strona główna