BIAŁORUŚpowierzchnia: 207 595 km kw
ludność: 10 311 tys.
stolica: Mińsk
waluta: 1 rubel białoruski = 
100 kopiejek
główne miasta: Mińsk (1633 
tys. mieszk), Homel (503 tys.), 
Mohylew (363 tys.), Witebsk 
(362 tys.), Grodno (284 tys.), 
Brześć (277 tys.) 
BIAŁORUŚ
W X wieku ziemie Białorusi 
zaludnione przez Słowian 
Wschodnich należały do 
Rusi Kijowskiej. W XI -XII 
w. powstały tam rządzone
 przez Rurykowiczów 
księstwa. W XIII - XIV w. 
ziemie te znalazły się pod 
panowaniem litewskim i 
weszły w skład 
Rzeczpospolitej. Podczas 
rozbiorów dostały się pod 
panowanie rosyjskie. W 
latach 1915-18 część 
Białorusi była okupowana
 przez Niemców. 
Równocześnie wschodnia
 część Białorusi znalazła 
się w zasięgu wpływów 
bolszewickich. W latach 
1919-20 Białoruś była 
terenem zaciętych walk 
polsko - sowieckich. Na 
mocy traktatu ryskiego w 
1921r. zachodnia część 
Białorusi przypadła Polsce. 
We wrześniu 1939 ziemie te 
przyłączono 
do ZSRR, a w latach 1941-44
 znalazły się pod okupacją 
niemiecką. Po II Wojnie 
Światowej ponownie w 
granicach Związku 
Radzieckiego. 15 sierpnia 
1991 r. Białoruś ogłosiła 
niepodległość.
Ukraina
Litwa
Brześć
Wołczyn
Kobryń
Hruszowa
Nowogródek
Świteź
Zaosie
Pińsk
Łahiszyn
Janów Poleski
Brześć - miejsce zawarcia w 1596r. unii brzeskiej, 
mającej na celu podporządkowanie kościoła 
prawosławnego papieżowi oraz brzeskiego traktatu 
pokojowego w 1918r.W XIX wieku w pobliżu miasta, 
przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu wzniesiono 
twierdzę, którą w kolejnych latach rozbudowywano... 
>>>
Wołczyn to miejsce urodzin ostatniego króla 
Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Również
 w Wołczynie, w miejscowym kościele p.w. Świętej 
Trójcy 14 lipca 1938r. spoczęły szczątki władcy po 
ich usunięciu z kościoła św. Katarzyny w 
Petersburgu... 
>>>
Kobryń - we wczesnym średniowieczu osada 
słowiańska, znana od XIw. Od I połowy XIVw. w Wielkim 
Księstwie Litewskim. W XVIw. własność królowej Bony i 
Anny Jagielonki, następnie włączony do posiadłości 
królewskich. Od 1795r. w zaborze rosyjskim, własność 
feldmarszałka A.W.Suworowa. W latach 
międzywojennych w granicach 
Polski... >>>
Hruszowa to niewielkie stare osiedle w północno - 
wschodniej części Ziemi Kobryńskiej.  W jej centrum 
znajdują się resztki majątku, w którym najlepsze lata 
swojego życia spędziła Maria Rodziewiczówna... 
>>>
Nowogródek - dawna stolica Wielkiego Księstwa 
Litewskiego z górą zamkową i ruinami zamku Mendoga. 
W tutejszym kościele farnym, w którym znajduje się 
cudowny obraz Matki Boskiej Nowogródzkiej, został 
ochrzczony Adam Mickiewicz. W odbudowanym dworku 
Mickiewiczów mieści się muzeum, a u stóp Góry 
Zamkowej pomnik i kopiec Mickiewicza... 
>>>
Zaosie - starannie odbudowany drewniany dworek 
szlachecki nad brzegiem ruczaju - jak w opisie 
wieszcza, który najprawdopodobniej tu przyszedł na 
świat, tu wyrastał i tu pisał swe pierwsze wiersze... 
>>>
Świteź - według legendy ludowej miała w nim 
mieszkać rusałka, której imię stało się inspiracją do 
napisania przez Adama Mickiewicza ballady 
"Świtezianka"... 
>>>
Pińsk - wzmiankowany w XI wieku jako gród 
Rurykowiczów, od 1320r. należał do książąt litewskich. 
Od 1521r. w granicach Polski. Zygmunt Stary nadał 
osadzie liczne przywileje i podarował go Bonie. W 
1648r. Pińsk został spalony przez Kozaków. W 1793r. 
po II rozbiorze został przyłączony do Rosji. W okresie 
międzywojennym miasto należało do Polski... 
>>>
Łahiszyn to miejscowość położona 28 km na północ 
od Pińska. Znajduje się tu kościół z Cudownym 
Obrazem Matki Boskiej Łahiszyńskiej, Królowej 
Polesia.Kościół został wybudowany w 1634r. Po 
Powstaniu Styczniowym, w 1866r. władze carskie 
przekazały świątynię prawosławnym... 
>>>
Janów Poleski - miejsce męczeńskiej śmierci 
św. Andrzeja Boboli (1657r.) W miejscu pojmania 
Andrzeja Boboli ustawiono obok siebie krzyże 
pojednania: prawosławny i katolicki... 
>>>
Kresy Wschodnie - Białoruś
Kresy Wschodnie - Białoruś