LITWApowierzchnia: 65 301 km kw
ludność: 3 608 tys.
stolica: Wilno
waluta: 1 lit = 100 centów
główne miasta: Wilno (597 tys.
 mieszk.), Kowno (434 tys.), 
Kłajpeda (208 tys.), Szawle 
(149 tys.), Poniewież (132 tys.)
Białoruś
Troki
Wilno
Góra Krzyży
Litwa, jako jedyny z trzech 
krajów bałtyckich, była w 
ubiegłych stuleciach 
niezależnym państwem, a przez
 krótki czas nawet królestwem. 
Bałtyccy przodkowie 
współczesnych Litwinów 
zamieszkiwali tereny nad 
górnym Niemnem już w I 
tysiącleciu p.n.e. W XIII w. 
powstałe wcześniej państwa 
plemienne zostały 
zjednoczone przez Mendoga, 
który w 1256 r. ogłosił się 
królem litewskim. W 1385 r. 
kraj ten przystąpił do unii 
personalnej z Polską, a także 
przyjął chrześcijaństwo. W 
1569 r. na mocy Unii Lubelskiej
 obydwa państwa utworzyły 
Rzeczpospolitą Obojga 
Narodów. Większa częś
ć kraju 
znalazła się w wyniku II rozbioru
 (1793r.) w granicach Rosji. 
Tereny na zachód od linii 
Niemna przypadły Prusom, 
później weszły one w skład 
Księstwa Warszawskiego 
(1807) i Królestwa Polskiego 
(1815). W 1918 r. Litwa 
ogłosiła niepodległość. Wilno 
zostało w 1920 r. zajęte przez 
wojska polskie i na mocy 
Traktatu Ryskiego ostatecznie 
wcielone do II Rzeczypospolitej 
w 1922 r. W 1940 r. kraj został 
włączony do Związku 
Radzieckiego. Niepod
ległość 
państwo litewskie odzyskało w 
1991 r. 
Przepięknie położone wśród kilku jezior Troki, w 
późnym średniowieczu były jedną ze stolic rozległego 
państwa litewskiego. Ziemno-drewniany gród powstał 
już w XII w., ale dopiero ok. 1320r. stał się rezydencją 
wielkiego księcia Giedymina...  Tu także znajdowała się
 główna siedziba wielkiego księcia litewskiego Witolda.
 W 1409 władca nadał osadzie prawa miejskie, 
ufundował gotycki kościół farny i wzniósł na wyspie 
jeziora Galwe potężny zamek... 
>>>
Wilno od czasów późnego średniowiecza jest 
miastem wielonarodowościowym - poza Litwinami 
mieszkali tu i mieszkają Polacy, Żydzi, Rosjanie, 
Białorusini. Początki miasta sięgają wczesnego 
średniowiecza. Na początku XIV w. Giedymin 
zbudował tu zamek, wokół którego rozwinęła się 
osada... 
>>>
Jest to jedyne w swoim rodzaju sanktuarium pod 
gołym niebem, bowiem znajduje się tu kilka milionów 
krzyży różnej wielkości - 
Góra Krzyży. Są tutaj 
zarówno małe, proste krzyżyki , jak również takie, 
które stanowią prawdziwe dzieła sztuki: pięknie 
rzeźbione, bogato zdobione lub mające formę 
kapliczek...
 >>>
Kresy Wschodnie - Litwa
Kresy Wschodnie - Litwa