PIŃSK
Kaplica Naj¶więtszej Marii Panny 
Ostrobramskiej
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002