UKRAINApowierzchnia: 603 700 km kw
ludność: 47 732 tys.
stolica: Kijów
waluta: 1 hrywna = 100 
kopiejek
główne miasta: Kijów (2812 tys. 
mieszk.), Charków (1681 tys.), 
Dniepropietrowsk (1231 tys.), 
Donieck (1121 tys.), Odessa 
(1087 tys.), Zaporoże (900 tys.), 
Lwów (810 tys.)
 
 
 
 
 
 
 
 
Białoruś
Chocim
Krzemieniec
Okopy Św. Trójcy
Olesko
Zbaraż
Lwów
Żółkiew
Pierwsze państwo ruskie na 
terenach obecnej Ukrainy - 
Ruś Kijowska, powstało w IX 
w. wskutek połączenia ziem 
należących do południowo - 
wschodnich plemion 
słowiańskich. W 981 r. Ruś 
przyjęła chrześcijaństwo 
obrządku wschodniego. W 
1132 nastąpił rozpad Rusi 
Kijowskiej na szereg księstw.
W XIV w. znaczny obszar 
Ukrainy został podbity przez 
Księstwo Litewskie. W wyniku 
Unii Lubelskiej Ukraina 
została bezpośrednio 
przyłączona do Korony. Bunty 
kozackie (m.in. Powstanie 
Chmielnickiego z 1648 r.) i 
włączenie się do konfliktu 
Rosji spowodowało podział 
Ukrainy pomiędzy Polskę i 
Rosję (1667 r.). W wyniku 
rozbiorów Rzeczypospolitej 
zachodnia Ukraina (Galicja 
wschodnia) przypadła Austrii, 
pozostała część kraju - Rosji. 
Po I wojnie światowej, 
zachodnia część kraju 
przyłączona została do Polski, 
wschodnia stała się 
republiką radziecką. Po 
agresji Armii Czerwonej na 
Polskę w 1939 r., polska 
część Ukrainy została 
włączona do ZSRR. W 1954 r. 
do Ukrainy włączo
no Krym. W 
1991 r. wobec rozpadu ZSRR 
Ukraina uzyskała 
niepodległość. 
Zamek w Chocimiu stoi na skalnym cyplu pomiędzy 
Dniestrem a jarem potoku, który do niego wpada. 
Położony na przecięciu szlaków handlowych, był ważnym 
punktem strategicznym. Historia zamku w Chocimiu 
związana jest z historią Mołdawii, Polski i Turcji... 
>>> 
Okopy Św. Trójcy -  Początkiem osady była warownia 
założona w 1692r. przy ujściu Zbrucza do Dniestru  przez 
hetmana S.J. Jabłonowskiego, oblegającego okupowany 
przez Turków Kamieniec Podolski... 
>>>
Na kamienistych zboczach, jakby z nich wyrastając, 
wznoszą się potężne ściany i wieże starego miasta, 
w którym przyroda oraz talent architektów stworzyły 
niepowtarzalny widok, gdzie kościół i minaret turecki, 
ratusz oraz cerkiew prawosławna stoją obok siebie, 
gdzie każdy kamień przechowuje w sobie odgłosy 
historii... -"PERŁA NA KAMIENIU" - tak nazywają 
Kamieniec Podolski... >>>
Miasto ukryte jest w długim jarze, pomiędzy stokami gór. 
Ten dawny gród księstwa halicko-wołyńskiego należał 
do Litwy, Korony, Rosji, Polski, by dziś stać się miastem 
ukraińskim. Dzięki uroczym pejzażom, ziemia 
krzemieniecka od dawna zwana była Wołyńską 
Szwajcarią a 
Krzemieniec - Atenami Wołynia.... >>>
Oleski zamek stoi wśród stawów i bagien na wierzchołku 
stromego wzgórza górując nad rozciągającą się wokół 
równiną. Zbudowany został przez książąt halicko - 
wołyńskich na przełomie XIII i XIV w. W oleskim zamku 
przyszedł na świat w roku 1629 Jan III Sobieski... 
>>>
Zbaraż  - miasto w dawnym województwie wołyńskim. 
Wzmiankowany w kronikach ruskich już od 1211r. Od XV 
w. rękach książąt Zbaraskich, następnie Wiśniowieckich i 
Potockich. W 1649 roku podczas oblężenia Zbaraża, 
oddział wojsk polskich skutecznie bronił miasto przed 
oddziałami kozacko - tatarskimi B. Chmielnickiego... 
>>>
Tu spotyka się świat bałtycki z krymskim - Lwów. Od 
początku swego istnienia było to miasto wielu narodów i 
wyznań. Poza ludnością polską mieszkali tu Rusini, 
Niemcy, Ormianie, Grecy, Tatarzy, Żydzi, Karaimowie. 
We Lwowie było miejsce dla wszystkich. Do dziś jest to 
miasto trzech katedr: łacińskiej, greckokatoliciej i 
ormiańskiej. Historyczne śródmieście Lwowa 
zostało 
wpisane  w 1998r. na listę obiektów Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO...
  >>>  
Żółkiew - istna perełka wybudowana przez włosikch 
architektów okresu renesansu. 
Jej fundatorem był 
hetman Stanisław Żółkiewski. Pod koniec XVII w. Żółkiew 
była jednym z najładniejszych miast Rzeczypospolitej.
..  
>>> 
 
Brzeżany leżą w pięknej okolicy, zwanej Podolską 
Szwajcarią. W połowie XVI w. w zakolu rzeki Złotej Lipy 
założyciel miasta M.Sieniawski rozpoczął wznoszenie 
zamku jako siedziby dla swego potężniejącego rodu. 
Obronny zamek w Brzeżanach zaliczany był do 
najważniejszych twierdz kresowych
... >>>
 
Skała Podolska -   miejscowość w dawnym woj. 
Podolskim nad Zbruczem. Pierwsze wzmianki pochodzą z 
XIV wieku, kiedy Koriatowicze w miejscu spalonego przez 
Tatarów gródka wznieśli murowaną fortalicję... 
>>> 
Skała Podolska
Kamieniec Podolski
Brzeżany
Kresy Wschodnie - Ukraina
Kresy Wschodnie - Ukraina