WILNO
Obraz Matki Bożej 
Ostrobramskiej
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002